අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පොඩිවට කපාගත් මාළු 300ට
ලොකුවට කපාගත් බී ළූණු ගෙඩි 1ක්
ලොකුවට කපාගත් බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1ක්
මාලු මිරිස් කරල් 3ක්
සිහින්ව ලියාගත් ඉඟුරු සුදු ළූණු තේ හැඳි 1ක්
කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2ක්
සෝයා සෝස් තේ හැඳි 2ක්
තක්කාලි සෝස් තේ හැඳි 2ක්
සීනි තේ හැඳි 1ක්
දෙහි යුශ ටිකක්
ලුණු
ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
සිහින්ව ලියාගත් ළූණු කොල
එලවළු තෙල්

මාළු සීසන් කිරීම සඳහා

ලුණු තෙ හැඳි 1රැ2
දෙහි බෑයක යුශ
ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1රැ4
සෝයා සෝස් තේ හැඳි 1ක්

බැටර් එක සෑදීම සඳහා
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක්
කෝන් පිටි මේස හැඳි 2ක්
ගසාගත් බිත්තර 1ක්
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්
ගම්මිරිස් කුඩු ස්ව්ල්පයක්
වතුර කෝප්ප 1රැ2ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
මුලින්ම සීසන් වෙන්න ඕන දේවල් ටික දාල මාලු ටික පැයක් සීසන් වෙන්න තියන්නග

ඉන්ප්ස්සෙ අපි බැටර් එක හදාගන්න ඕනග හදන බැටර් එක තරමක් උකු එක්ක් වෙන්න ඕනග ඒ නිස බැටර් එක හදන්න ඕන දේවල් ටික බෝල් එකකට දාල බැටර් එකත් හදාගන්නග

තෙල් තච්චිය ලිප තියන්නගතෙල් හොඳින් රත් වුනාම සීසන් කරපු මාළු බැටර් එකේ හොඳින් දවටල ගැඹුරු තෙලේ හොඳට බැද ගන්නග

ලිප නිවල තෙල් මේස හැඳි 1ක් වගේ ඉතිරිවෙඩ්ඩි අනිත් තෙල් භාජනයකට ඉවත් කරන්නග තෙල් ර්ත්වෙනකොට ඒකට ඉඟුරු සුදු ළූණු ද්මන්නග ඒ ටික තෙම්පරාදු උනාම බෙල් පෙපර්ල බී ළූණු සහ ළූණු කොල දමන්නග අමුමිරිසුත් එකතුකරම්න්නග මේකටම මාඅළු මිරිසුත් එකතුකරගන්නග ටික වේලාවකට පසු සෝයා සෝස් ල තක්කාලි සෝස්ල ලුණුල ගම්මිරිස්ල සීනි දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නග විනාඩියකට පමණ පසු ලිප නිවා එයට කලින් බැදගත් මාලු එකතුකර පිලිගන්වන්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here