කන්න කන්න ආස හිතෙන වන්ඩු ආප්ප හදාගන්නේ මෙහෙමයි

කන්න කන්න ආස හිතෙන වන්ඩු ආප්ප හදාගන්නේ මෙහෙමයි

0
369

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250 යි
සීනි ග්‍රෑම් 250 යි
පොල්ගෙඩි එකයි
ලුණු තේ හැඳි එකයි
ආප්ප සෝඩා ස්වල්පයයි

මුලින්ම පොල් ගෙඩියෙන් හරි අඩකින් කිරි ලබාගන්න . ඉතිරි පොල්වලින් පැණිපොල් සාදාගන්න .

සාදා ගන්නා අන්දම

හාල් පිටි වලට පොල් කිරි දමා ඝන මිශ්‍රණයක් වන ලෙස අනාගන්න. මෙම මිශ්‍රණය පැය දෙකක් පමණ පිපෙන්න තබන්න. පැය 2කට පසු අනාගත් පිටි මිශ්‍රණයට පැණිපොල් එකතු කරන්න. එයට ලුණු ස්වල්පයක් හා ආප්ප සෝඩා ස්වල්පයක් දමා ඝන මිශ්‍රණයක් සකසා ගන්න . මෙම මිශ්‍රණයද නැවත පැය දෙකක් පමණ පිපෙන්න තබන්න . හොඳින් පිපුන මිශ්‍රණය තම්බා ගැනීමට සූදානම් කරන්න. ඒ සඳහා ස්ටීමරය ලිප මත තබා, කුඩා බඳුන් වලට කැන්ද කොළයක් එලා ඒ මතට මිශ්‍රණය වක් කර පැයක් පමණ හුමාලයෙන් තම්බාගන්න.
මතක තබා ගන්න. මිශ්‍රණය හොඳින් පිපී ඇති බව දැනගන්නේ මිශ්‍රණය මත පෙණ බුබුළු නැගී තිබීමෙන් .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here