ඔබත් මාලු මිලට ගැනීමේදී පහත කරුනු ගැන සැලකිලිමත් වන්න

ඔබත් මාලු මිලට ගැනීමේදී පහත කරුනු ගැන සැලකිලිමත් වන්න

0
101
ඔබත් මාලු මිලට ගැනීමේදී පහත කරුනු ගැන සැලකිලිමත් වන්න

උපදෙස්

1.මාලුවාගේ ඇස් ඇතුලට එබී ඇත්ද
2.මාලුවාගේ බද මාපට ඇගිල්ලෙන් තද කල විට දිගටම එබී පවතිනවා ද
3.මාලුවාගේ කොරල කොටස් වශයෙන් ගැලවී යනවාද
4.මාලුවාගේ වරල් කැඩී ඇත්ද
5.කපන මාලු නමි,හරස් කඩ තැලුනු ස්වභාවයක් ඇත්ද,අවපැහැ ගැන්වී ඇත්ද
6.කරමල් දුඹුරැ පැහැ ගෙන ඇත් ද
7.මාලුවාගේ වර⁣⁣⁣ලෙන් එසවූ විට කටින් ලා රෝස පැහැයෙන් ශ්‍රාවයක් උකුවට ගලයි ද
ඔබ බොහෝ විට මිලට ගන්නේ පරණ මාලු විය හැක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here